PC Press and Essays
Profile of Jillian Ciemitis
news

home

excerpt from
Australian Latvian Artists
Greste, D., Greste, O., Clark, B., Legzdins, P., Granstrom-Lucis, K., Mitchell, D., Wilson, I. and Zemitis, V. (editors)

Published by Australian Latvian Artists Association (ALMA), Sydney, 2008 ISBN 978-0-908551-01-9


peteris ciemitis

The modernist idea of the “project of the self” in contemporary portraiture intrigues me. More than ever, we invent our outward identities through wilful creation. In portraiture, this is often represented by contextualising the subject; through their juxtaposition with metaphoric settings or objects.

Whilst this is certainly a valid idea, in my current work I attempt a different path; to represent identity unaided by context. I have become keenly interested in attempting to express a sense of being; a sense of our experience of the flux of thought, emotion and physicality. I attempt to do this within the process of improvisational mark-making overlain on a representational framework of facial display and gesture.

I typically employ the fluidity of watercolour and diluted acrylic, counterpointed with dry drawing media. I endeavour to render subjects in transparent and irresolute terms, erase and render again to build upon the idea of transience.

My visual influences derive from many traditions including Latvian watercolour, through Austrian Expressionism to Bacon’s abstracted figures. However, my greater inspirational wellspring at present is music.
I am fascinated by the process of improvisation and the ability of musicians to disconnect their psyches from ‘self monitoring’ their performance and find “the zone”.

______________________________________________________________


Mani intriģē modernistu ideja “izvirzīt sevi” mūslaiku portretūrā. Vairāk nekā jebkad, izgudrojam savas ārējās personības ar apzinātu jaunradi. Portretūrā tās bieži atveido radot kontekstu subjektam; tās izvietojot starp metaforiskiem aranžējumiem vai objektiem.

Arī ja ideja ir vērtīga, savā patreizējā darbā es meklēju citu ceļu: reprezentēt personību bez konteksta palīdzības. Man ļoti interesē attēlot subjekta būtību; izjust domu plūdumu, jūtas un fiziskumu. Darba procesā cenšos to panākt improvizācijas ceļā radot iezīmes, tās pārklājot sejas izteiksmju un žestu attēlojuma struktūru.

Visbiežāk lietoju plūstošas ūdenskrāsas un atšķaidītu akrila krāsu sastādījumā ar sauso zīmējumu. Nodarbodamies ar domu par pārejamību, cenšos subjektus attēlot kā transparentus un daudzveidīgus, tos dzēšot un par jaunu pārveidojot.

Vizuāli mani ietekmē daudzas tradīcijas, tajā skaitā latviešu ūdenskrāsu darbi un impulsi no austriešu ekspresionisma, līdz Beikona (Bacon) abstraktajām figūrām. Tomēr, mans lielākais iedvesmes avots ir mūzika. Mani saista mūziķu spējas improvizēt un atbrīvot psīhi no izpildījuma pašpārraudzības un atrast ”zonu”.

Reproduced by permission

back